Regulamin

§1 Terminy i definicje

 1. FakeFace.pl - serwis internetowy, działający pod nazwą domeny www.fakeface.pl, będący własnością Właściciela.
 2. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta w FakeFace.pl poprzez podanie nazwy użytkownika, adresu-email, hasła lub zalogowanie się przez funkcjonalność "Zaloguj przez Facebook" oraz zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu FakeFace.pl.
 4. Strony - Użytkownik i Właściciel.
 5. Treści -  informacje tekstowe, pliki graficzne, zdjęcia, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które może zamieścić Użytkownik za pośrednictwem FakeFace.pl.
 6. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem.
 7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia oraz dokonała Rejestracji w FakeFace.pl.
 11. Właściciel - firma Piotr Gliniak Interactive z siedzibą w Tarnowie (ul. Westerplatte 3/32, 33-100 Tarnów) o numerze NIP: 873-303-63-05
 12. Zgłoszenie - informacja wysłana przez Użytkownika do Właściciela lub na adres e-mail kontakt@fakeface.pl o naruszeniu Regulaminu w umieszczonej w FakeFace.pl Treści.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z serwisu FakeFace.pl.
 2. Korzystanie z FakeFace.pl oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 3. W momencie Rejestracji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

§3 Zasady korzystania z FakeFace.pl

 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści w ramach FakeFace.pl.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone Treści.
 3. Użytkownik deklaruje, że umieszczone przez niego Treści:
  1. nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich,
  2. nie są obraźliwe, ani wulgarne,
  3. mogłyby zostać uznane za groźbę w kierunku osób trzecich,
  4. nie naruszają  praw autorskich, praw majątkowych, praw w zakresie wykorzystywania wizerunku osób trzecich,
  5. nie propagują przemocy i nienawiści rasowej,
  6. nie mają charakteru pornograficznego,
  7. nie naruszają uczuć religijnych osób trzecich,
  8. nie naruszają przepisów prawa polskiego,
 4. Użytkownik deklaruje, że do umieszczonych przez niego Treści dysponuje prawami autorskimi, prawami majątkowymi, prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku osób trzecich.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za charakter umieszczonych w FakeFace.pl Treści oraz nie weryfikuje na bieżąco ich zgodności z Regulaminem. Czynności w zakresie weryfikacji podejmowane są dopiero w momencie otrzymania Zgłoszenia.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że dana Treść jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do:
  1. usunięcia Treści,
  2. zablokowania Użytkownika, który umieścił Treść,
  3. wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może, bez wskazywania przyczyn, wypowiedzieć Umowę Właścicielowi  przesyłając stosowne oświadczenie z adresu e-mailu podane w czasie Rejestracji na adres e-mail: kontakt@fakeface.pl. Umowa wygasa w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia.
 2. Właściciel może, wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, przesyłając stosowne oświadczenie z adresu e-mail: kontakt@fakeface.pl na adres e-mail podany w czasie Rejestracji przez Użytkownika. Umowa wygasa w trybie natychmiastowym od momentu złożenia takiego oświadczenia.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, informując o tym Użytkownika drogą mailową, z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14-tu dni od momentu ogłoszenia w sposób określony w punkcie 1.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.